ratuj drzewa przy wkd

Sprawa wycinki drzew przy trasie WKD

W dniu 18 maja 2015 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzję o sygn. DNWN. 500.47.2015.KP nakazującą usunięcie drzew i krzewów znajdujących się wzdłuż torów kolejki WKD na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki, w odległości 15 m od osi skrajnego toru kolejowego.
Pismo SPO

W ocenie Stowarzyszenia Przyjazna Ostoja, mieszkańców miejscowości położonych wzdłuż trasy WKD oraz wielu innych organizacji pozarządowych, a także lokalnych władz, decyzja ta jest szkodliwa i niedopuszczalna z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa krajobrazowego tej części Mazowsza oraz komfortu życia mieszkańców posesji położonych w sąsiedztwie WKD. Zarówno SPO, jak i inne organizacje pozarządowe, a także Zarząd Osiedla Komorów, Starostwo Pruszkowskie oraz sama Spółka Warszawska Kolej Dojazdowa podjęły działania zmierzające do uchylenia tej decyzji. Przykłady:
W dniu 3 sierpnia 2015 r. wystosowaliśmy pismo do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, w którym wyraziliśmy sprzeciw w sprawie decyzji nakazującej wycinkę drzew i krzewów wzdłuż linii WKD.
Pismo SPO
W dniu 14 sierpnia 2015 r. otrzymaliśmy odpowiedź z UTK, w której poinformowano nas o prowadzonym, na wniosek Spółki WKD, postępowaniu administracyjnym (sygn. DN-WN.500.84.2015.1.KP) w sprawie zmiany decyzji Prezesa UTK z dnia 18 maja 2015 r., o sygn. DN-WN.500.47.2015.KP, nakazującej usunięcie drzew i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowej nr 47 Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki oraz możliwości przyłączenia się do tego postępowania w charakterze strony. Wniosek złożono 25 sierpnia 2015 r.

Pismo UTK
W dniu 20 sierpnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Pruszkowskiego, na którym jednym z głównych punktów zebrania była sprawa wycinki drzew przy torach WKD na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 18 maja 2015 r. W posiedzeniu Komisji, oprócz radnych i Starosty Powiatu Pruszkowskiego brali udział, w charakterze zaproszonych gości, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych oraz działacze społeczni, w tym naszego Stowarzyszenia. W dyskusji wszyscy zebrani jednomyślnie wskazali na szkodliwość wspomnianej decyzji Prezesa UTK, podnosili wątpliwości prawne i wypowiedzieli się za jej uchyleniem.

Wniosek do UTK
Uchwała Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie WKD


W tym samym dniu, po zebraniu Komisji, odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych i społeczników, w osobach:

♦ Małgorzata Pachecka i Lidia Kulczyńska-Pilich Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów „KOMOROWIANIE”,
♦ Małgorzata Brykalska (działacz społeczny),
♦ Joanna Kowalczyk (działacz społeczny),
♦ Olgierd Lewan (Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla-Ogrodu Malichy),
♦ Mieczysław Goc i Kazimierz Jurkowski (Stowarzyszenie Przyjazna Ostoja).
Zebrani wymienili się danymi kontaktowymi oraz zadeklarowali chęć wspólnego działania, zarówno w sprawie wycinki drzew przy WKD, jak i innych ważnych sprawach dla lokalnych społeczności. Joanna Kowalczyk zadeklarowała utworzenie skrzynki mailowej, gdzie wszyscy zainteresowani będą mogli informować o swoich działaniach i inicjatywach.

W dniu 28 września 2015 r. złożyliśmy wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie podjęcia działań o zmianę rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1227) oraz wstrzymania decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 18 maja 2015 r. nakazującej usunięcie wszystkich drzew rosnących w odległości do 15 m od osi skrajnego toru linii kolejowej WKD, na całej jej długości od Warszawy do Grodziska Mazowieckiego.
Wniosek do RPO

„Przykład z Komorowa. Tutaj władze kolejowe chcą wyciąć m.in. trzy piękne brzozy przy stacji WKD. Pierwsza z tych brzóz to okaz zdrowia, ale jest pochylona w stronę torów. To skandal, że decydenci nie rozumieją, iż drzewo, które rośnie od samego początku w pochyleniu jest bezpieczne, bo w trakcie wzrostu tak rozwija korzenie, że one balansują to pochylenie. Żądanie wycinki dwóch pozostałych brzóz też chwyta za gardło. Zupełnie nie rozumiemy, jak można było dokonać takiej selekcji.”autorka zdjęć Joanna Kowalczyk.

                       DSC_3698-miniaturka          DSC_3699-miniaturka
 

„To jest przykład wierzby przeznaczonej do wycinki przy WKD w Malichach. Drzewo jest okazałe, oczywiście stare (młode nie nabierają obwodu 430 cm), ale w bardzo dobrej kondycji. Korona ogromna i całkowicie zielona, na pniu nie widać oznak próchnienia. Drzewo jest zadbane – widoczne ślady po usunięciu w przeszłości niektórych grubych konarów (być może tych próchniejących). Żaden z konarów nie odrasta w stronę torowiska, więc nawet w przypadku wichury nie ma tu zagrożenia dla trakcji. Smaku całej sprawie dodaje fakt, że utrzymując się w poetyce „bezpieczeństwa dla kolei” – stwierdzić można z całą pewnością, iż zagrożenie jest tu „zerowe”!  Z uwagi na znaczne odchylenie pnia w kierunku przeciwnym niż tory, nie występuje żadne zagrożenie dla ruchu kolejowego – jeśli by się coś tu działo, to jedyny możliwy i naturalny kierunek „spadu” jest w drugą stronę, czyli na biegnącą obok szutrową drogę. Aż dziw bierze, że nie jest pomnikiem przyrody.” – zdjęcia i komentarz Olgierd Lewan.

                    
W dniu 20 czerwca 2016 roku Stowarzyszenie Przyjazna Ostoja wniosła petycję do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wstrzymania wycinki drzew i krzewów zlokalizowanych przy Warszawskiej Koleji Dojazdowej. SPO wnosi o przyspieszenie prac nad zmianą rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów przy torach kolejowych.

Petycja SPO do Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Z radością informujemy, że wspólne działania zakończyły się sukcesem. Sejm uchwalił zmiany do Ustawy o transporcie kolejowym wprowadzające możliwość odstępstwa od przepisu „15 m” w uzasadnionych przypadkach na wniosek Starosty. Wprowadzona zmiana stanowi, iż „w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów określonych w przepisach”. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, ani zakłócać działania urządzeń służących do prowadzenia tego ruchu. Zgody na odstępstwo będzie udzielać Starosta w drodze postanowienia, po uzgodnieniu z właściwym zarządcą, mając na uwadze bezpieczeństwo ruchu kolejowego.
Starosta Powiatowy w Pruszkowie podziękował naszemu stowarzyszeniu za zaangażowanie i współpracę na rzecz obrony tysięcy drzew przy linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej zagrożonych wycinką opartą na nieżyciowych regulacjach prawnych.Nasze wspólne zwycięstwo w tej sprawie pokazuje jak wielką siłą jest zgodna współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi.

http://m.interia.pl/biznes/news,2360709
Podziękowanie Starosty Powiatowego w Pruszkowie dla SPO

Uwaga – kolej znowu chce wycinać drzewa przy WKD

Informacje zostały uzyskane w trybie dostępu do informacji publicznej na wniosek pani Aurelii Zalewskiej, radnej powiatu pruszkowskiego.

Wnioski WKD dotyczące usunięcia drzew – Komorów
Pismo PKP dotyczące wycinki drzew – Komorów rok 2018
Wniosek WKD o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew – Komorów 15.05.2017 rok – str.1
Załącznik mapa – Komorów 15.05.2017 rok – str.1
Załącznik mapa – Komorów 15.05.2017 rok – str.2
Wniosek WKD w sprawie wycinki drzew – Komorów rok 2018 – str.1
Załącznik mapa – Komorów 13.11.2017 rok – str.1
Załącznik mapa – Komorów 13.11.2017 rok – str.2

Wnioski WKD dotyczące usunięcia drzew – Granica
Wniosek WKD w sprawie wycinki drzew – Granica – 18.01.2018 rok
Załącznik mapa – Granica – 18.01.2018 rok – str.1
Załącznik mapa – Granica 18.01.2018 rok – str.2
Załącznik mapa – Granica 18.01.2018 rok – str.3

Wnioski WKD dotyczące usunięcia drzew – Brwinów
Wniosek WKD w sprawie wycinki drzew – Brwinów – 2018 rok
Załącznik mapa – Brwinów – 2018 rok
Załącznik mapa – Brwinów 2018 rok – str.1
Załącznik mapa – Brwinów 2018 rok – str.2
Załącznik mapa – Brwinów 2018 rok – str.3

Wnioski WKD dotyczące usunięcia drzew – Pruszków
Wniosek PKP o usunięcie drzew – Pruszków – 15.12.2017 rokWniosek WKD o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew – Pruszków – 15.12.2017 rok
Załącznik mapa – Pruszków – 15.12.2017 rok


Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ul. Brzozowej z al. Wojska Polskiego w Pruszkowie

W tej sprawie Stowarzyszenie Przyjazna Ostoja wystosowało pisma do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz do tygodnika WPR.
Osiągnęliśmy pełny sukces. Od wiosny tego roku działa już sygnalizacja świetlna. Kierowcy odetchnęli z ulgą.
Pismo SPO do Urzędu Marszałkowskiego
Pismo SPO do redakcji WPR
Odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego


Budowa ścieżek rowerowych

Temat ścieżek rowerowych poruszano podczas spotkań z władzami Gminy Michałowice. Postulowano m.in. doprowadzenie do połączenia ścieżką rowerową Komorowa z Urzędem Gminy Michałowice siedzibą w Regułach.


Inicjatywa zorganizowania wystawy fotograficznej w salach nowego budynku Urzędu Gminy Michałowice

W marcu 2013 roku Stowarzyszenie Przyjazna Ostoja przedstawiło Wójtowi Gminy Michałowice propozycję zorganizowania autorskiej wystawy fotograficznej w holu nowej siedziby Urzędu, prezentującej ciekawe turystycznie i historycznie miejsca w krajach Ameryki Południowej. Autorem zdjęć jest Ryszard Sobolewski, znany podróżnik, fotograf i gawędziarz. Niestety władze Gminy nie przychyliły się do tej inicjatywy, tłumacząc swoje stanowisko brakiem środków finansowych (koszt 1000 zł).
Wystawa fotograficzna


Przebudowa al. M. Dąbrowskiej i ul. Brzozowej w Komorowie 9 marca 2012 r.

Stowarzyszenie Przyjazna Ostoja aktywnie włączyło się w postępowanie związane z modernizacją al. M. Dąbrowskiej i ul. Brzozowej w Komorowie. I tak m.in.:
1. W dniu 5 stycznia 2010 r. wystąpiliśmy w tej sprawie z wnioskiem do Starosty Powiatowego w Pruszkowie o nadanie SPO statusu strony w postępowaniu administracyjnym dotyczącym przebudowy tych ulic.

2. W dniu 16 stycznia 2010 r. otrzymaliśmy odpowiedź ze Starostwa, że takie postępowanie nie jest aktualnie prowadzone, w związku z czym wniosek jest bezprzedmiotowy.

3. W dniu 9 lutego 2010 r. przedstawiliśmy na piśmie stanowisko i propozycje SPO w sprawie projektu modernizacji AMD w Komorowie. Pismo zostało skierowane do Wójta Gminy Michałowice, Starosty Pruszkowskiego oraz Zarządu Osiedla Komorów.

4. W piśmie z dnia 16 stycznia 2012 r. ponownie wystąpiliśmy w tej sprawie z wnioskiem do Starosty Powiatowego w Pruszkowie o nadanie nam statusu strony w postępowaniu administracyjnym dotyczącym przebudowy tych ulic.

5. W dniu 31 stycznia 2012 r. otrzymaliśmy odpowiedź ze Starostwa, że takie postępowanie nie jest aktualnie prowadzone, w związku z czym wniosek może być rozpatrzony po złożeniu formalnego wniosku o pozwolenie na budowę.

6. W dniu 9 lutego 2012 r. skierowaliśmy do Starosty Pruszkowskiego pismo podtrzymujące wniosek Stowarzyszenia o uznanie za stronę w postępowaniu administracyjnym po jego formalnym wszczęciu oraz przedstawiające stanowisko SPO w sprawie przebudowy AMD i ul. Brzozowej.

7. W tym samym dniu (9 lutego 2012 r.) złożyliśmy w Starostwie Pruszkowskim dokument, przedstawiający stanowisko SPO w sprawie modernizacji al. M. Dąbrowskiej i ul. Brzozowej w Komorowie (przesłany w dniu 14 lutego 2012 r. do UG w Michałowicach).

8. W dniu 28 lutego 2012 r. skierowaliśmy pismo do UG Michałowice i Starostwa Pruszkowskiego w sprawie braku konsultacji z SPO – będącego jednym z reprezentantów lokalnej społeczności – koncepcji modernizacji tych ulic.

9. W dniu 12 marca 2012 r. odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy z udziałem m.in. Wójta, projektanta, radnej Aurelii Zalewskiej oraz przedstawicieli Zarządu SPO (Mieczysław Goc i Kazimierz Jurkowski).

10. W dniu 23 marca 2012 r. w Starostwie w Pruszkowie odbyło się spotkanie w sprawie modernizacji AMD i ul. Brzozowej w Komorowie.

11. W dniu 31 maja 2012 r. odbyło się spotkanie Zarządu SPO, reprezentowanego przez prezesa dr. Mieczysława Goca i Kazimierza Jurkowskiego, z Zarządem Osiedla Komorów. W trakcie spotkania poruszano m.in. kwestie związane z planami modernizacji AMD w Komorowie. W latach 2013 – 2014 konsekwentnie zwracaliśmy się do organów samorządowych z wnioskami o konsultacje na etapie projektowania remontu i przebudowy AMD. Odbyliśmy także spotkanie z projektantami II etapu modernizacji AMD.

12. W piśmie z dnia 28 czerwca 2015 r., przesłanym do Urzędu Gminy Michałowice w dniu 3 lipca 2015 r., przedstawiliśmy stanowisko SPO w sprawie II etapu modernizacji AMD. Pismo to przesłano do wiadomości do Starostwa Powiatowego w Pruszkowie i Zarządu Osiedla Komorów.

13. Po wielomiesięcznych negocjacjach udało się opracować wspólne stanowisko społeczności komorowskiej, reprezentowanej przez lokalne stowarzyszenia, Zarząd Osiedla, Radę Rodziców, architektów i miejscowych społeczników, w sprawie modernizacji reprezentacyjnej Alei w Komorowie.
W załączeniu dokument w tej sprawie przedstawiony władzom gminy i powiatu na spotkaniu ze Starostą Pruszkowskim w dniu 30.11.2016 r.

2010 wniosek o uznanie SPO za Stronę i odpowiedź Starostwa
2012 wniosek o uznanie SPO za Stronę i korespondencja ze Starostwem
2012 stanowisko SPO
2013 pismo SPO i odpowiedź Urzędu Gminy

2014 pismo SPO do Zarządu Osiedla Komorów
2015 stanowisko SPO
2015 korespondencja w sprawie AMD
2016 Stanowisko w sprawie AMD – 30.11.2016


Nadanie nazwy „Józefa i Marii Markowiczów” placowi przy ul. Kolejowej w Komorowie

Uchwała w sprawie placu Józefa i Marii Markowiczów została podjęta w dniu 8 lipca 2010 r. na wniosek radnego Przemysława Bryksy oraz Aurelii Zalewskiej, po uzyskaniu poparcia Zarządu Osiedla Komorów i organizacji pozarządowych.
Stanowisko SPO


Działania na rzecz remontu ul. Ireny (Pruszków – Komorów)

Sprawę tę omawiano m.in. w dniu 4 maja 2009 r. podczas spotkania z Przewodniczącym Rady Gminy Michałowice, Zastępcą Naczelnika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Pruszkowskiego, Sławomirem Walendowskim Uzyskano informację na temat przyczyn opóźnienia remontu (sprzeciw radnych z Komorowa w sprawie przyłączenia 4 posesji do wodociągu w Komorowie). Ulica została wyremontowana w 2010 r.
Notatka ze spotkania


Działania na rzecz rozszerzenia strefy obowiązywania biletu aglomeracyjnego na trasie WKD do Grodziska Mazowieckiego włącznie oraz poprawy warunków dojazdu kolejką WKD

W tej sprawie wystosowano pisma m.in. do Starosty Pruszkowskiego, Starosty Grodziskiego, Prezydenta Pruszkowa, Burmistrza Podkowy Leśnej, Burmistrza Milanówka, Burmistrza Grodziska Mazowieckiego i Wójta Gminy Michałowice. Kwestie te były także wielokrotnie poruszane podczas spotkań z przedstawicielami lokalnych władz. Niestety do tej pory nie udało się doprowadzić do pozytywnych rozstrzygnięć. Niektórzy adresaci pism w ogóle nie zainteresowali się problemem i nie zajęli żadnego stanowiska, inni zadeklarowali dobrą wolę (m.in. władze Gminy Michałowice i Grodziska Mazowieckiego), lecz do tej pory brak efektów tych deklaracji. W dalszym ciągu tzw. bilet miejski obowiązuje tylko do Opaczy.
Bilet miejski WKD
Bilet miejski WKD – odpowiedź